NKLFs syn på bioetikk

På generalforsamlingen 7. mars 2010 vedtok NKLF sitt syn på bioetikk. Vedtaket finner du her.


 

Innledning:

Ethvert menneske er det samme individ fra befruktet eggcelle til død. Alle mennesker har rett til liv. Alle mennesker bør få kjenne sine biologiske foreldre.
 

Assistert befruktning:

1. NKLF er imot metoder for assistert befruktning som innebærer destruksjon av, eller forskning på befruktede egg (tidlige embryo).
NKLF mener at det befruktede egg (det tidlige embryo) er et menneskeliv med rett til beskyttelse.

2. Befruktede egg kan nedfryses dersom det foreligger en intensjon om å sette dem inn i livmoren på et senere tidspunkt.
3. Assistert befruktning er etisk akseptabelt hvis den forbeholdes heterofile par. Donasjon av kjønnsceller med fremmed donor bør avvises.
4. NKLF ønsker ikke at bruk av surrogatmødre skal tillates.
 
5. Kjønnsbestemmelse kan bare benyttes for å unngå alvorlig kjønnsbundet sykdom og dersom metoden tillater at kjønnskromosomene kan bestemmes før befruktning.
 
6. Preimplantasjonsdiagnostikk(PDG) er en etisk problematisk metode som kun bør brukes i de tilfellene hvor det foreligger alvorlig sykdom som vil medføre tidlig død (i løpet av svangerskapet eller kort tid etter), med tillegg av stor lidelse som ikke lar seg lindre adekvat.
 
7. NKLF støtter ikke bruken av PGD med vevstyping.
 

Stamceller og kloning :

 
8. NKLF støtter prinsipielt forskning og bruk av stamceller så lenge disse er fremskaffet med etisk akseptable metoder uten at embryoer avlives.
 
9. NKLF mener at det ikke finnes akseptable bruksområder for reproduktiv kloning, og kan derfor ikke støtte denne teknikken.
 
10. NKLF støtter ikke bruken av terapeutisk kloning.
 

Genterapi:

 
11. NKLF har ingen prinsipielle motforestillinger mot å bruke genterapi for å behandle genetisk sykdom, men det gjeldende forbudet mot genterapi på foster og befruktede egg og genterapi som kan medføre genetisk endringer i kjønnsceller,bør opprettholdes.