Lover for NKLF per 28.02.2016

 

  1. Foreningens navn er Norges kristelige legeforening (NKLF)
  2. Foreningens formål er å fremme Guds rike i medlemmenes liv og hjelpe hver enkelt til å etterfølge Jesu eksempel. Videre er formålet å være en aktiv samfunnsaktør som ut fra et kristent menneskesyn fremmer nestekjærlighet, likeverd og solidaritet for alle.
  3. Foreningen oppfatter Bibelen som Guds ord, og slutter seg til den apostoliske trosbekjennelse.

            3.1   Mennesket er skapt i Guds bilde og utgjør en helhet av kropp, sjel og ånd.

            3.2    Alle mennesker har samme verdi. Retten til liv gjelder fra unnfangelsen til naturlig død.

       4.    NKLF har som særlige oppgaver å:

               4.1         Utvikle fellesskap der kristne leger, tannleger, legestudenter og tannlegestudenter kan finne støtte og inspirasjon.

   4.2         Arbeide for at det norske samfunn og dets myndigheter legger forholdene til rette slik at våre medlemmer, men også 

                 andre, kan utøve sitt arbeid og sine    studier i pakt med sine grunnverdier og samvittighet.

   4.3         Arbeide for en rettferdig og solidarisk fordeling av helseressursene nasjonalt og globalt.

   4.4         Skape interesse for misjonshelsetjeneste og internasjonalt bistandsarbeid og støtte slikt arbeide.

   4.5         Arbeide med etiske problemstillinger der kristen tro og medisin møtes og formidle kristne verdier i den medisinsk

                 etiske samfunnsdebatten.        

  1. NKLF utgir tidsskriftet Inter Medicos. Sentralstyret oppnevner ansvarlig redaktør som har selvstendig redaktøransvar og følger redaktørplakaten. Inter Medicos har egne statutter. Inter Medicos skal utdype problemstillinger av medisinsk etisk karakter samt annet stoff som kan være til hjelp for våre medlemmer og andre. Inter Medicos skal ha en profil i samfunnsdebatten basert på et kristent menneskesyn.  

       6.  Leger, tannleger, legestudenter og tannlegestudenter som slutter seg til foreningens formål, kan bli medlemmer. Andre som

            støtter foreningens formål kan bli støttemedlemmer uten stemmerett.  

        7. NKLF er en landsforening med lokalforeninger og enkeltmedlemmer.

            Medlemmer registreres sentralt i NKLF og tilbys tilknytning til en lokalforening hvis slike finnes i området.

            Lokalforeningene kan utarbeide egne vedtekter. Disse skal være lojale mot hovedforeningens vedtekter.    

        8.  Foreningens øverste organ er generalforsamlingen. Den holdes en gang årlig, innen 1. april. Innkalling og saksliste sendes

             medlemmene minst 3 uker før møtet.   Sentralstyret forbereder og fremmer saker til generalforsamlingen. Alle ordinære

             medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett.

             På generalforsamlingen skal følgende saker behandles:

-     Styrets årsberetning.                                                                                                                                                          

-     Regnskap med revisors beretning. Regnskapet skal følge kalenderåret.                                              

-     Budsjett for inneværende år.                                                                                                                          

-     Evt. årsberetning og regnskap fra lokalforening(er).

-     Fastsettelse av medlemskontingent.

-     Saker som er meldt skriftlig til sentralstyret innen 2 måneder før møtet

-     Valg

Sentralstyre

         - Leder og nestleder velges for 2 år

         - Fem styremedlemmer velges for 2 år, fortrinnsvis 3 eller 2 medlemmer hvert annet år.

         -To varamedlemmer velges for 1 år

                            

Valgkomite velges for et år.Denne består av 4 medlemmer som konstituerer seg selv.

Revisor velges for et år. Revisor skal være registrert eller statsautorisert.

Medlemmer som ikke kan møte personlig kan gi fullmakter. Tilstedeværende medlemmer kan ikke ha mer enn 2 fullmakter hver. Medlemmer som ikke kan møte personlig kan også avgi forhåndsstemmer til enkeltsaker.

Ansatte i NKLF har møte og talerett hvis generalforsamlingen ikke beslutter noe annet.           

       9.     Foreningen ledes av et sentralstyre som består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav  ett medlem bør være student. Styret er beslutningsdyktig når minst 5   styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør styreleders dobbeltstemme.  Alle medlemmer kan bli valgt inn i sentralstyret, men i høringsuttalelser som gjelder leger skal tannleger og tannlegestudenter fratre under behandlingen av disse. 

               Sentralstyrets oppgaver er å drive NKLF i pakt med disse vedtekter og vedtak fattet i generalforsamlingen.

 Foreningens generalsekretær forbereder saker til sentralstyrets møter og fungerer som sentralstyrets sekretær.

       10.   Endringer av vedtektene vedtas av generalforsamlingen. Endringsforslag sendes til medlemmene senest to måneder før generalforsamlingen. Endringer krever tilslutning fra 2/3 av avgitte stemmer.

       11.   Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom et samlet sentralstyre eller minst 10 % av medlemmene krever det

       12. Oppløsning av organisasjonen må vedtas i 2-to påfølgende ordinære generalforsamlinger av minst 3/4 av avgitte stemmer, inkludert fullmakter og forhåndsstemmer.   Varsel om forslag til oppløsning må sendes medlemmene minst 2 måneder før generalforsamlingene.

 Blir organisasjonen oppløst skal midlene tilfalle formål som samsvarer med NKLF’s grunnsyn.  Dette besluttes i generalforsamlingen. Midlene skal ikke disponeres       før 5 år etter vedtak om oppløsning. Midlene skal forvaltes av et forvaltningsorgan på 3 medlemmer som blir oppnevnt av generalforsamlingen.