Historikk

Under finner du en skisse over foreningens historie. Til venstre i menyen under Historikk ligger noen pdf-dokumenter med mer bakgrunnsstoff om historien til NKLF i Norge, både lokalt og på nasjonalplan.

 

 

Ei foreining blir til

dr. Oddvar Mestad1880-åra fram til 1936


Alt i 1882 var det i gang eit arbeid for ”lægemissionen” blant kristne legar, med ein ”Komitéen for den norske lægemission” i spissen. Dei gav i fleire tiår ut eit blad om legemisjon [1]

Ved Universitetet i Oslo var det ei gruppe kristne studentar som hadde gruppert seg som ”Kristelig medisinerkrets”, eller ”MedisinerKretsen”. Dei hadde regelmessige samlingar, og heldt kontakt med legemisjonærar. Ut frå desse, og saman med lokale legar, vart det i 1911 [2] invitert til møte for ”Stiftelse av en kristelig lægeforening”. Foreininga fekk 35 medlemer. Dei hadde eigne lover og ein gjennomtenkt struktur. Drivkraft var dr. Jensenius, men han døydde diverre året etter, og då slokna interessa. 

Arbeidet vart teke opp igjen med ”Lægers forening for lægemisjon” som vart danna i 1927. Formålet var å skapa interesse for legemisjon. Ca 40 var medlemmer. Denne gruppa laga både i 1934 og i 1935 til fellesmøte over to dagar med Medisinerkretsen på Diakonissehuset Lovisenberg i Oslo. Sentrale personar var dr. Lundby, dr. Gordon Johnsen, dr. John Rø, dr Alfred Sundal og stud. med. Martin Osnes. Engasjementet var sterkt stimulert av Oxford-rørsla. Desse inviterte til å danna ei ny foreining.
 


Norges kristelige legeforening. Konstituerande møte 10. mai 1936


Den 10. mai 1936 vart det på møte på Lovisenberg halde skipingsmøte for ei ny legeforening. Namnet vart ”Kristelig Lægeforening”. Stiftarane følte at dei førde tradisjonen vidare frå det som hadde vore før:

- frå 1880-åra: Komitéen for lægemissionen

- frå 1911: Kristelig lægeforening

- frå 1927: Lægers foreining for Lægemissjon

Namneforslag var sendt ut før møtet, og stemmesedlar med forslag til styremedlemmer.

50-60 medlemmer skreiv seg inn i foreininga som fekk namnet ”Kristelig Lægeforening”. ”Komiteen for den norske lægemission” bad om at deira eige arbeid og kapitalen deira, kr. 4.300 vart overteke av den nye foreininga.

Det fyrste styret vart [3]
dr O. Holmboe, Oslo
dr. Borghild Hustad, Oslo
dr. Einar Lundby, Brummundal
dr. Martin Osnes, Enebak
dr. Nils Ringdal, Oslo
dr. John Rø, Gjøvik
 


Lokale gruppemøte for Kristelig legeforening


Med lange avstandar og trongen for å føla fellelsskap med andre kristne legar, vart det i 1936 og framover stimulert til lokale grupper der det var naturleg: I Oslo, Bergen, Kristiansand, Trondhjem, i Mjøstraktene og i Stavanger. Banda mellom desse lokale gruppene og Kristelig Lægeforening var lause og av varierande styrke. Storleiken på gruppene var også ulik: I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondhjem var det små grupper [4]. I Mjøstraktene var det ca 30 deltakarar på møta.
 


”Statutter for Kristelig Lægeforening i Norge” 1936 [5]§ 1

Foreningens mål er å fremme Guds rike i medlemmernes eget liv, deres virkekrets og blant kolleger.

Som særlig oppgave stiller den seg å vekke interesse for lægemissjonen og virke for dens fremme på de steder norsk lægemissjon drives.

§ 2

Medlem av foreningen kan enhver læge bli som tiltrer foreningens formål.

§ 3

Foreningen holder et årlig landsmøte med generalforsamling. Medlemmer som ikke kan møte personlig ved denne har rett til å stemme skriftlig på forhånd.

Den forsøker videre å fremme forbindelse og samhold mellem Medlemmerne ved lokale gruppemøter og gjennom et felles organ.

Der søkes samarbeide med kristelige lægeforeninger i Nabolandene og med Kristelig Medisinerkrets.

§ 4

Medlemsbidrag er minst kr. 5 årlig. Lægemisjonærer er fritatt for medlemsbidrag.

Foreningens Pengemidler anvendes i første rekke til lægemissjonen efter styrets nermere bestemmelse.

§ 6

Lovforadring kan bare skje når medlemmerne på forhånd er gjort kjent med dette, og 2/3 har avgitt stemme for forandring

Vedtatt 10. mai 1936 på Lovisenbergmøtet
 [1]
Gordon Jonson, i ”Meddelelser” fra Kristelig Lægeforening i Danmark”, 1935, s. 444-446
[2] Tidsskrift for den Norske Lægeforening,  15. febr. 1911
[3] G. J. i ”Meddelelser” fra Kristelig Lægeforening i Danmark”, 1936 s. 578-579.
[4] G. J. i ”Meddelelser” fra Kristelig Lægeforening i Danmark”, 1936 s. 580-581
[5] G. J. i ”Meddelelser” fra Kristelig Lægeforening i Danmark”, 1936 s. 579-580